Na pošte

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1971
Text: list
Snímok: 19
Napísal: Dr. Karel Tupý
Kreslil: Ján Sláma (foto)
Poznámka: B779, redakce: Alexander Kuzma, pro učební pomůcky

Člověk je tvor společenský: ve společnosti žije, uplatňuje se v ní, působením společnosti se rozvíjí. S některými členy společnosti žije v příbuzenských vztazích, s jinými navazuje přátelství, k jiným si zase vytváří poměr podmíněný společenským postavením a pracovním zařazením. K životu ve společnosti patří také i zájem o to, co dělají naši příbuzní, přátelé a známí a potřeba říci jim něco o sobě, poslat jim pozdrav, podat zprávu. Pokud žijí přátelé a známí nablízku, řeknou si vše ústně. Ale když bydlí daleko od sebe, hledají způsob, jak se „domluvit na dálku.“
Tuto důležitou službu ve společnosti převzala pošta (spoje). Postupně se z pošty vyvinulo důmyslné zařízení, které slouží mnohostranně: přenáší zprávy, peníze, předměty rychle a spolehlivě a poměrně levně. Tak zprostředkovává styk mezi lidmi.
Diafilm „Na poště“ seznamuje žáky s některými druhy služeb, které pošta vykonává. Z obrázků i z doprovodného textu je zřejmé, že občan, který používá služeb pošty, musí dodržovat určitá pravidla. Žák se s nimi v diafilmu orientačně seznámí, v průběhu dalších roků školní docházky si je dobře osvojí (např. psaní adresy, vyplňování složenky, průvodky, tiskopisu na telegram).

Diafilm „Na poště“ má především význam poznávací. Ukazuje žákům rozsáhlou a mnohostrannou činnost pošty /spojů/, seznamuje je s prací, která má značnou společenskou důležitost. Některé situace na obrázcích diafilmu nemohou žáci sledovat ani na dobře připravené vycházce na poště. Poznávací účel má i doprovodný text, usiluje o objasnění hlavních funkcí spojů. Při sledování diafilmu se žáci orientačně seznámí s formou některých písemností: /psaní adresy, vyplnění podacího lístku, průvodky, poštovní poukázky, napsání telegramu/ při výuce jazyka a ve slohu se o nich budou učit v některých dalších ročnících. Před promítáním diafilmu je vhodné připravit výstavku tiskopisů a písemností, o nich je v diafilmu řeč: /dopis, doporučený dopis, obálka s adresou, pohlednice, korespondenční lístek, poštovní průvodka, poštovní poukázka, podací lístek, tiskopis na telegram, ozdobný blanket telegramu a cestovní vkladní knížka/. Diafilm má také výchovný význam. Žáci mají poznat a pochopit, že služby spojů jsou společensky významné, že zaměstnanci pošty pracují svědomitě, spolehlivě a rychle, že mnoho úseků ve spojích pracuje v sobotu a v neděli, ve svátek, ve dne i v noci /např. telefonní ústředny/. Pro styk se světem je třeba, aby ve spojích pracovali lidé vzdělaní, aby znali jeden světový jazyk. Na dobré činnosti pracovníků telefonních a telegrafních centrál mnohokrát závisí záchrana majetku i životů. U některých dětí může už v tomto věku vzniknout zájem o práci ve spojích, někteří se jednou v budoucnu rozhodnou vstoupit do řad poštovních zaměstnanců.

Categories: Bratislava, diafilm

Leave a Comment